close
چت روم
حکایت دو قطره

دو قطره آب كه به هم نزدیك شوند، تشكیل یك قطره بزرگتر میدهند...
اما  دوتكه سنگ هیچگاه با هم یكی نمی شوند !
پس هر چه سخت تر و قالبی تر باشیم، فهم دیگران برایمان مشكل تر، و در نتیجه امکان بزرگتر شدنمان نیز كاهش می یابد...
آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ ، به مراتب سر سخت تر، و در رسیدن به هدف خود لجوج تر و مصمم تر است.
سنگ، پشت اولین مانع جدی می ایستد. اما آب... راه خود را به سمت دریا می یابد.
در زندگی، معنای واقعی سرسختی، استواری و مصمم بودن را، در دل نرمی و گذشت باید جستجو كرد.
گاهی لازم است كوتاه بیایی...گاهی نمیتوان بخشید و گذشت...
اما می توان چشمان را بست وعبور کرد . گاهی مجبور می شوی نادیده بگیری...گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوزی که نبینی....
ولی با آگاهی و شناخت ...
برچسب ها : حکایت داستان, حکایت, داستان, داستانک,